Име

1: Како се викаш?
2: Ко татко ми.
1: Како се вика татко ти?
2: Ко мене.
1: А вие двајца како се викате?
2: Исто.