Собирање

Си биле глув и неписмен.
Глувиот му рекол на неписмениот Колку се 2+1.
Неписмениот: Пет!
Глувиот: Пот кур ми се скри!