Плавуша

Што претставува за плавуша сигурен (заштитен) секс?
- Да ја заклучи вратата од колата.