Aпаратче за слушање

- Докторе, си купив апаратче за слушање.
- Одлично сте направиле. А како е маж ви?
- Ма ефтино, 300 денари.