Бигамија

Која е казната за бигамија?
- Две ташти.