Водовод

Професорот влегува на час и затекнува еден како нешто чепка околу радијаторот
Професорот:
Ти, што чепкаш таму место да вежбаш како и останатите
- Кажи ми сега каде е Француската револуција?
И овој му одговара:
- Немам поим!
Професорот:
Срам да ти е. А кога се случило илинденското востание?
Врска немам....Мене ме пратија од водоводот да ги проверам инсталациите