Српски рулет

Како се игра српски рулет?
- Се ставаат два прста во штекер (и има струја или нема)