Стујардесо

Зошто секогаш бираат убави стујардеси.
- За да може авионот полесно да се дигне!