Атлас

Те молам прати ми твоја слика, во атласот ги внесувам природните катастрофи