Загор

Оди полицаец во трафика.
- Добар ден, излезе "Загор"?
- Не!
Тогаш полицаецот се фаќа за токи-воки:
- Ало, овде сокол, веднаш обиколете ја трафиката!