3,141

- Како математичар од ПМФ храни кокошки?
- 3,14; 3,14; 3,14...