Метод

Наставничката го прашува Игорче:
- Игорче, со кој метод ќе ја решиме оваа дропка?
- Со методот на безнадежен обид, наставничке.