Сељаци (500-тиот пост)

Се шетале два дијаманти низ пустина и едниот му вика на другиот дијамант:
- Види колку сељаци има овде!!!