Трпе и човекојадците

Го фатиле Трпе човекојадци и му рекле:
- Еве ти коцка и фрлај, ако ти се падне од 1 до 5 те јадеме!
Трпе: А што ако ми се падне 6ка?
- Ќе фрлаш уште еднаш!