Питач и циција

Питач му вели на циција:
- Дај, те молам десет денари за леб.
- Прво да го видам лебот.