Кондоми

Состанок во милиција на тема: Заштеда па материјални средства.
Командирот: "Време е да почнеме да штедиме. Од денеска нема да употребуваме нпкакви инструменти за контрола на алкохолизираноста иа возачите, затоа што се мпогу скапи. Преоѓаме на поефтин систем: па возачот ќе му дадемс презерватпв во кој ќе дува, потоа ќе помирисаме и ќе видиме дали писл и колку.
Миле, оди во аптека и купи 500 презервативи."
Во аптеката стојат две постари госпоѓи. Миле влегува и и вели на аптекарката:
"Ве молам 500 презервативи!"
"Ах, блазе си и."- воздивнала првата госпоѓа.
"Госпоѓо, тоа не е за неа туку за народот."
"Вс молам, ќе одите ли вие по куќите или ќе мораме ние да доаѓаме во милиција?"- прашала втората.