Егејски

- Зошто на Егејците им се големи носовите?
- Затоа што воздухот е бесплатен.