Игорче и Маја

Петгодишни Игорче и Маја ѕиркаат низ клучалката додека нивните родители водат љубов.
- Види ги ти нив! А нас не ни даваат ни прст во нос да ставиме.