На На На

Службеник му се жали на шефот:
-Веќе 20 години работам во службава, зарем не можам да добијам мало зголемување на платата?
-Како, па веќе една година добивате во коверт 20% повеќе!
-Чудно, жена ми не ми кажала ништо за тоа!